Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 1/2012

 

Obsah zpravodaje
 
 
 
 
Vlastník Jaroslav
Vlastník Jaroslav
Vlastník Jaroslav
Oldřich Palounek
Pražan Josef
Nykl Josef
Nykl Josef
Tuček Josef
Nykl Josef
Lachký Jan
Vlastník Jaroslav
Vlastník Jaroslav
Vlastník Jaroslav
Vacek Jiří
 


Vlastník Jaroslav
 
Schůzi zahájil v novém lepším prostředí restaurace U Berkyse místopředseda Jiří Vacek. Uskutečnila se po 10. hodině, kdy bylo přivítáno přítomných 33 členů klubu. Za ÚOK pronesl přivítání J.Šípa.
K uctění památky zesnulého přítele chovatele Jaroslava Kocurka byla držena minuta ticha.
Omluveno bylo 19 členů, jmenovitě: př. Mička T., Mička Fr., Malina, Hamza V., Med M., Šantora M., Mrlina R., Potůček B., Potůček M., Gregorová K., Horinka P., Havel M., Gajdůšek Fr., Mašek V., Moravec T., Martinec M., Rovenský J., Kouřil P., Vlček Fr.
Někteří omluvení chovatelé zaslali omluvné dopisy nebo se omluvili telefonicky.
Místopředseda nechal hlasovat o programu, jenž každý v předstihu obdržel, program byl schválen. Volba komise na usnesení: Jiří Svítil, Ladislav Vokolek.
 
 
Splnění usnesení přijaté výroční členskou schůzí, která se uskutečnila dne 26.února 2011 v Kolíně dle jednotlivých bodů bylo splněno:
 
1.    Výroční členská schůze vzala na vědomí předložené zprávy včetně informací o finančním hospodaření klubu.
2.    Výroční členská schůze uložila uspořádání speciálních expozic při výstavách Polička, Zdounky, Hlinsko v Č. a dvou speciálních výstav ve Slavkově u Brna a Kolíně Štítarech. Všechny výstavy se uskutečnily. Zhodnocení jednotlivých expozic bylo provedeno pověřenými členy klubu a členská základna byla informována ve Zpravodajích a na klubových internetových stránkách.
3.    Výborové schůze se konaly dle harmonogramu s účastní členů výboru 89%.
4.    Byl zaplacen finanční prostředek pro potřebu Českoněmeckého setkání.
5.    Klubové zpravodaje I. a II. byly vydány a rozeslány všem členům.
6.    Doplnění výboru klubu o přítele Ing. Jaroslava Kratochvíla.
7.    Vedení a rozšíření internetových stránek př. Lukášem Záhlavou, bez potřeby uvolnění finančních prostředků.
 
 
Dobrý den přátelé a chovatelé Českého strakáče.
Náš klub má k dnešnímu dni 77 členů. V loňském roce odešel z našich řad 1: května přítel Jaroslav Kocurek v nedožitých 48 letech.
Byli přijati noví členové: Petr Suchý - Česká Kamenice, Marcel Bartoň - Frenštát pod R., Ing. Štefan Rešovský - Kvaň, Vladimír Kopřiva - Kyjov, Jiří Břečka - Sázava, Vladimír Mašek - Proboštov a členství obnovil MVDr. Miloslav Martinec - Brno.
Delší dobu nekomunikuje František Bastl - Jemnice, tel. číslo neexistuje a na dopisy neodpovídá!
Naši jubilanti: Ing. Jaroslav Kratochvíl 1947, Ing. Štefan Rešovský 1942.
 
 

Z jednání poslední výborové schůze:

 

§ 20. listopadu 1932 byl založen klub ČS, v letošním roce bude mít 80 let výročí!
§ Výbor naplánoval oslavu na příští výroční schůzi 23.února 2013.
§ Navrhnuto darování plaket členům, kteří jsou v klubu 10 let a více.
§ Výborové schůze se uskuteční: 2.6. 2012 a 20.10.2012 v Kolíně, v restauraci Taverna.
§ Speciální expozice se uskuteční:
o   3. - 4. března 2012, Zaječov
o   5. - 6. května 2012, Polička
o   18. - 19. srpna 2012, Zdounky
o   25. - 26. srpna 2012 Hlinsko v Č.
 
 
§ Speciální výstava:
o   9. - 10. listopadu, Slavkov u Brna
o   24. - 26. srpna III. Českoněmecké setkání v Bučovicích - kontaktní osobou je přítel Jan Lachký
§ Příspěvek klubu do 3000 Kč.
§ Mimo jiné se v letošním roce uskuteční Evropská výstava v Lipsku. Výbor klubu se rozhodl podpořit vystavovatele 200 Kč na králíka.
 
Závěrem přeji hodně štěstí v životě i chovu Českého strakáče.
 
 
 
Vážení přátelé, vážení hosté!
Scházíme se dnes v novém prostředí, které je oproti letům minulým, prostornější. Dovolím si stručně zhodnotit činnost našeho klubu za uplynulý rok. Během roku byly uskutečněny 3 expozice ČS (Polička, Hlinsko v Č., Zdounky) a dvě speciální výstavy (Slavkov, Kolín). Několik členů vystavovalo na CVMK a na celostátní výstavě, které se obě konaly v Lysé n. L., kde jsou výstavní poplatky dosti vysoké. Musíme si ale uvědomit, že mnoho starších členů nemá v současnosti finanční prostředky na to, aby obeslali více velkých výstav v jednom roce. Navíc se někteří členové nemohou zúčastnit těchto akcí, a to zejména pro velkou vzdálenost a především zdravotní problémy. To musí mladší brát v potaz a plně chápat.
Musím zde poděkovat všem posuzovatelům, kteří hodnotili naše ČS na těchto výše uvedených akcí. Většinou k hodnocení přistupovali s velkou pečlivostí a umem. Rád bych poděkoval i členům, kteří vystavují na prestižních akcích, které se stávají pestrou podívanou pro návštěvníky a velkou propagací ČS. Na všech těchto našich výstavních akcích má možnost každý náš člen pozorovat to, kam se ubírá kvalita ČS. Jejich zjištění jsou základem diskuzí, z nichž vyplývá doporučení ohledně šlechtitelské práce.
I letos budou předány poháry a čestné ceny nejúspěšnějším členům klubu. Chtěl bych jim poblahopřát a věřím, že i letos se budou snažit své dosažené výsledky obhájit.
Loni 17. - 19.6. se uskutečnilo česko - německé setkání chovatelů ČS v lázeňském městečku Bad Orb v Německu. Podařilo se navázat na stará přátelství a vznikla nová. Letošní setkání je naplánováno do Bučovic, a to 22. - 24. června. Uskutečnilo se též setkání s chovateli ČS ze Švýcarska, které se konalo u Ing. Kratochvíla v Ondřejově. Hosté si odvezli 12 ČS havanovitých a tímto pomohou rozšířit tento barevný ráz v chovatelské Evropě.
Jak už je dlouholetým pravidlem, tak i loni se podařilo vydat dvě čísla našeho klubového Zpravodaje. Je to zásluhou jednatele Jaroslava Vlastníka ve spolupráci s Milošem Mičkou, za což jim děkuji.
Loni byly vydány i nové typizační kódy, které vypracovala naše odbor. komise, od níž v její zprávě uslyšíte o detailnějším zhodnocení úrovně při šlechtění ČS. Do klubu vstoupili loni další mladší členové, kteří většinou chovají ČS v jiných barvách než černé. Je to potěšující, neboť se rozšíří spolupráce s doplňováním cizí krve do jejich chovů, což jistě povede k jejich vylepšování.
Chtěl bych zde zdůraznit, že výchova mladých chovatelů ČS směrem k opravdové praxi a především výstavnictví, by měla být tématem nás dříve narozených. Mladí členové by od nich měli čerpat zkušenosti a naslouchat jim. Hlavně pílí, vytrvalostí a umem je třeba neustále ČS zlepšovat a zdokonalovat.
V letošním roce uplyne 20.11. přesně 80 let od založení našeho klubu a výbor naplánoval oslavu na příští výroční schůzi. V jejím rámci si připomeneme osobnosti, jímž klub vděčí za to, kam s jejich přičiněním dospěl. Musíme mít určitou úctu k těm, kteří se zasloužili o to, jak se naše národní plemeno vyvíjelo, a kteří pokládali jeho kvalitní základy.
Jsem moc rád, že se do výboru či funkcí dostali velmi činorodí a nápadití lidé, což klubu velmi prospívá. Cítil jsem se velmi dobře mezi členy výboru i svými přáteli v klubu. Měl jsem obrovské štěstí na lidi, jímž záleželo na stmelování kolektivu, ne na jeho bourání. Přál bych si, aby se nadále členové považovali za přátele, nikoliv za soupeře. Je na nás všech, kteří mají na dobrém fungování klubu zájem, abychom jsme dnes vše projednali a pak schválili. Moc bych si přál, aby členové přicházeli s konkrétními náměty, jak určité věci vyřešit jinak a lépe.
Přeji mému nástupci v řízení klubu hodně zdaru a věřím, že se činnost klubu bude dále rozvíjet, a to hlavně s kladným přístupem členů. Závěrem přeji v letošním roce všem členům pevné zdraví, hodně pěkných odchovů, úspěchy na výstavách a z nich hezké zážitky při přátelských setkáních.
 
 
Vážení přátelé.
Předem mé zprávy Vás všechny zdravím. Seznámím Vás, jak jsme v roce 2011 hospodařili s finančními prostředky. Rok 2011 skončil s přebytkem, protože některé položky byly proplaceny až v lednu 2012 na schůzi výboru klubu. Jsou to položky za časopis Zpravodaj č.2/2011, setkání s německými chovateli, registrace - poplatek ÚV svazu a poháry na speciální výstavu ve Slavkově u B.
Příjmy finančních prostředků tvoří členské příspěvky a sponzorské dary od fa. Ladeo - p. Ladýř 4000 Kč a dlouholetého sponzora fa. Fides - Agro Šardice - 5000 Kč., který došel na účet klubu v lednu 2012. Děkuji tímto oběma sponzorům za zaslaní sponzorských darů a děkuji zprostředkovatelům př. Láďovi Vokolkovi a Miloši Mičkovi.
Členské příspěvky zaplatili všichni členové klubu. Třináct členů klubu zaslalo navýšený příspěvek. Toto navýšení činí 2200 Kč. Jsou to př. Jan Lachký, Jiří Svítil, Jiří Vacek, Láďa Vokolek - přispěli 500 Kč, 400 Kč přispěli Ing. Jaroslav Kratochvíl a Zdeněk Svoboda, 300 Kč př. Jaroslav Kocurek, Zdeněk Hrabák, Josef Morbicr, Olda Palounek, Jaroslav Peták, 250 Kč př. František Gajdůšek a Jan Malina. Všem uvedeným za navýšený příspěvek děkuji. Děkuji všem členům klubu za včasné uhrazení členských příspěvků. Poděkování patří i př. Václavu Jindrovi, který zasílá členský příspěvek po dovršení 70ti let.
 Pohyb finančních prostředků v roce 2011 byl následující:
 
Pokladní hotovost k 1.1.2011
2 141, 7 Kč
Účet IPB - Hlinsko
32 293,51 Kč
 
Příjmy v roce 2011
Členské příspěvky
11 650 Kč
Sponzor fa.Ladeo
4 000 Kč
Úroky
7,04 Kč
Příjmy celkem
15 650 Kč
 
Vydání v roce 2011
Dvě čísla Zpravodaje
4 549 Kč
Jízdné na 3 výborové schůze
3 209 Kč
Klubová soutěž
1 769 Kč
Poháry spec. Kolín
2 024 Kč
Vydání jednatele klubu
897 Kč
Vydání registrátora klubu
804 Kč
Vydání pokladníka klubu
37 Kč
Poplatek za vedení účtu
907 Kč
Výdaje celkem
14 196 Kč
 
Přebytek
1 454 Kč
Pokladní hotovost k 1.1.2012
2.752,7 Kč
Účet IPB - Hlinsko
33 143, 55 Kč
 
Na závěr mé pokladní zprávy děkuji všem členům klubu za spolupráci, přeji hodně zdraví a úspěchu Vám i rodině.
 
Celkem bylo v loňském roce zaregistrováno 1371 králíků, z toho počtu 753 přes plemennou knihu. V černém rázu 1052 ks, línie 544 ks, P 50 ks, z toho bylo zaregistrováno 458 ks, z toho 705 ks přes plemennou knihu. Nejvíce se zaregistrovalo v línii 36, a to 168 ks.
 
 

Pořadí v registraci ráz černobílý:

 

1. Gajdůšek František            81 ks
2. Machač Jan                       75 ks
3. Smetana Ladislav             58 ks
4. Malina Jan                          47 ks
5. Sviták František                 46 ks
6. Kubát Miloslav                   42 ks
7. Hovorka Jiří                       41 ks
8. Vlček František, Ing.          41 ks
9. Mička František                 35 ks
10. Mička Tomáš                   35 ks
 
 

Z celkového počtu 1371 ks ČS bylo zaregistrováno 319 ks barevných rázů, a to:

 

§ modrý                   122 ks
§ činčilový               12 ks
§ železitý                  28 ks
§ divoký                   29 ks
§ havanovitý            59 ks
§ žlutý                      3 ks
§ černožlutý                         53 ks
§ modrožlutý            13 ks
 

 

 

 

Pořadí v registraci barevných rázů:

 

1. Svítil Jiří                  33 ks
2. Brulík Pavel            33 ks
3. Svoboda Zdeněk    28 ks
4. Vacek Jiří               28 ks
5. Vlastník Jaroslav    25 ks
6. Morbicr Josef         21 ks
7. Peták Jaroslav       20 ks
8. Hrstka Ladislav      20 ks
9. Šantera Miloslav    19 ks
10. Kracík Miroslav    15 ks
 
V rázu černobílém registrovalo 42 členů klubu a v rázech barevných 21 členů.
 
 
 

Klubová soutěž v rázu černém:

 

1) Smetana Ladislav             184 b.
2) Lachký Jan                                    182 b.
3) Gajdůšek František           144 b.
4) Mička Miloš                                   142,5 b.
5) Vokolek Ladislav               141b.
6) Machač Jan                       139 b.
7) Hovorka Jiří                       129,5 b.
8) Pražan Josef                     99,5 b.
9) Kubát Miloslav                   86 b.
10) Palounek Oldřich, Vlček František, Ing.
11) Kmošek Vlastimil             82,5 b.
12) Malina Jan                       78,5 b.
13) Nykl Josef                                   75 b.
14) Morbicr Josef                  74 b.
15) Havel Milan                      67 b.
16) Sviták František               66,5 b.
17) Vácha Jindřich                 57 b.
18) Samec Josef                   54,5 b.
19) Ambrož František, Mička František        54 b.
20) Svoboda Zdeněk                         53,5 b.
 

 

 

 

Vyhodnocení klubové soutěže v barevných rázek pro rok 2011.

 

1) Svítil Jíří                             205 b.
2) Vacek Jiří                           164, 5 b.
3) Hrstka Ladislav                 146 b.
4) Brulík Pavel                       133,5 b.
5) Morbicr Josef                    106 b.
6) Vokolek Ladislav               104 b.
7) Vlastník Jaroslav               91,5 b.
8) Matysík Jaroslav               71,5 b.
9) Svoboda Zdeněk               67 b.
10) Krajkovič Petr                  55,5 b.
11) Peták Jaroslav                 54 b.
 
 

Memoriál Františka Maříka

 

1. Gajdůšek František            15 b.
2. Samec Josef                     13 b.
3. Hovorka Jiří                       12,5 b.
 
 

Memoriál Václava Brandy

 

1.0 železitý 4 - 1 S - 029        95,5 b. majitel: Vlastník Jaroslav
 

 

 

 

Memoriál Mojmíra Dvořáka

 

0.1 černožlutá 4 - 1 S - 43     95,5 b. majitel: Tuček Josef
 
Mistrem klubu pro rok 2011 se stává Jiří Svítil.
 
 
Na výborové schůzi 28.1.2012 byla provedena kontrola pokladní knihy. Kontrolu jsme provedli ve složení: Josef Morbicr a Josef Tuček.
Pokladní kniha je přehledně vedena, všechny příjmové a výdajové položky jsou doloženy doklady, vše souhlasí. Děkuji proto našemu pokladníkovi Josefu Pražanovi.
O výborových schůzích, speciálních výstavách a všech expozicích klubu jsou členové informováni ve zpravodaji, za což děkuji Miloši Mičkovi a Jaroslavu Vlastníkovi.
 
 
Dovolte abych i já Vás přivítal a úvodem Vám i Vašim rodinám popřál mnoho zdraví. Scházíme se zde jako každý rok, aby jsme vyhodnotili ten minulý a řekli si, co jsme udělali špatně a co dobře a zároveň se připravili na rok letošní.
V loňském roce někteří z nás navštívili Německo za účelem porovnání našich chovů. Dnes již s odstupem času mohu konstatovat, že naše návštěva byla velmi pozitivní. Každý z nás si udělal svůj úsudek o jejich chovu.
Byli jsme srdečně přijati a shlédli jsme několik špičkových chovů Hesenska. Chovatelé nám předvedli zařízení a také zvířata oceněná 96 a 97 body. Mohu konstatovat, že v naší republice by takovýchto bodů nikdy nedosáhla. My máme problémy především s tvarem zvířete a oni podle mého názoru problémy, které neřeší, a to s typem, ušima, hlavou, v některých případech i tělem. Přes tyto problémy mají však zvířata silné končetiny, oproti našim, kterých je u nás nedostatek v typu. V našem klubu se neustále potýkáme s tvarem v druhé pozici, a to i přesto, že se v posledních letech tato pozice rok od roku stále pomalu zlepšuje. V Německu snad vystouplé kyčle neexistují.
V pozici čtyři jsou jednoznačně lepší, srst je u nich vynikající, jsem přesvědčen, že je to též pečlivou selekcí a krmivem, jehož složení jsme se nebyli schopni dopátrat.
K páté pozici mohu říci asi následující. Němečtí přátelé jsou velmi dobří aranžéři, proto králíky, které kupujete v zahraničí bedlivě prohlížejte, neboť se Vám může stát, že si domů přivezete horší než máte a za více peněz. Ještě bych chtěl k té pětce podotknout, že v Německu je za bílé chloupky v lemu uší a za nezasahující motýlek na spodinu pysku výluka, kdežto u nás je to přípustná vada. To je jen upozornění pro ty, kteří chtějí letošním roce vystavovat na Evropské výstavě v Lipsku, která se koná druhý víkend v prosinci.
V loňském roce se uskutečnily expozice v Poličce, Zdounkách a Hlinsku v Č. a speciálky ve Slavkově u B. a Kolíně. Jsem přesvědčen, že všechny tyto výstavy byly dobrou propagací našeho strakáče.
V letošním roce mimo výše uvedené Evropské výstavy bude expozice a speciálka takto:
o   3. - 4. března 2012, Zaječov
o   5. - 6. května 2012, Polička
o   18. - 19. srpna 2012, Zdounky
o   25. - 26. srpna 2012 Hlinsko v Č.
§ Speciální výstava:
o   9. - 10. listopadu, Slavkov u Brna
 
Jak jsem již informoval ve zpravodaji, vznikla nová línie č. 25.
1.0  C 3 -1 S - 87 majitel: Josef Samec
Po rodičích: 1.0          3-5       S-221
                     1.0          8-7       S-517
                     1.0         6-10     S-210
 
Závěrem mi dovolte Vám popřát ještě jednou mnoho zdraví a pěkných strakáčů.
 
 
 
22.6.
14 - 16
Sraz na Domě mládeže, ubytování na hotelu Arkáda v Bučovicích, případně Slavkov. Podáno malé občerstvení. Pokud přivezete dle dohody králíky, budou zaklecováni u př. Lachkého v garáži.
17-19
Návštěva u př. Lachkého, porovnání a diskuze nad vzorníky, prohlídka dovezených králíků a hlavně upřesnit barevný ráz divoký.
 
19:30
 
Večeře na Domě mládeže, posezení do 22 hod.
 
23.6.
9:00
Odjezd od hotelu k př. Malinovi, Kunovice - Podolí, prohlídka chovu, odjezd v 11:00
11:15
Návštěva př. Gajdůška, Prakšice, odjezd 12:30
13:00
Kroměříž oběd, restauraci zajistí př.Svítil, odjezd 15 hod.
15:00
Návštěva př.Červinky, př. Svítil zajistí společnou fotografii pro účastníky setkání (zajištěno v Kroměříži), odjezd v 16:00
17:00
Bučovice fotbal. hřiště, zajistí př. Lachký, 18:30 - 19:00 přesun na dům mládeže, večeře, volná zábava
24.6.
9:00
Odjezd z hotelu
9:45
Návštěva př. Ambrože, Brno - Kniničky, odjezd 10:30
12:30
Návštěva u př. Vokolka, prohlídka chovu, př. Vokolek zajistí možnost obědu v místních restauracích, dle potřeby a zájmu.
 
Tímto by celé setkání bylo ukončeno. Celý průběh je závislý na dodržení stanovených časů a také zda se všechny návštěvy u chovatelů uskuteční.
 
 

Kontaktní osoba:

 

př. Lachký, Bučovice, Na vyhlídce 900, 685 01
Mobil: 731 245 312
Uzávěrka přihlášek: 28.5.2012
Cena za osobu: pátek - neděle:       500 Kč
   sobota s večeří:      300 Kč
   sobota bez večeře: 100 Kč
 
Peníze uhradit složenkou. Z peněz bude hrazeno - večeře, pití, foto, dárek pro chovatele z Německa, pronájem Domu mládeže a nájem hřiště. Ubytování si hradí každý účastník sám.
Dům mládeže, Bučovice, Vyškovská 376.
Příjezd od Brna po dálnici - 15 km za Brnem sjezd 210 Holubice na silnici E 50 přes Slavkov u Brna. Po 10 km od Slavkova cíl Bučovice. Na první světelné křižovatce odbočte doleva, po 200 m na levé straně Dům mládeže, přímo u cesty, nízká oranžová budova, označíme u cesty.
 
Ubytování ceny:
 
Bez snídaně
Se snídaní
1 lůžkový, sprcha
513 Kč
585 Kč
1 lůžkový, vana
570 Kč
642 Kč
2 lůžkový, sprcha
775 Kč
919 Kč
2 lůžkový, vana
885 Kč
999 Kč
3 lůžkový, sprcha
1015 Kč
1231 Kč
5 lůžkový, sprcha
1425 Kč
1785 Kč
 
Cena uvedena za jednu noc, snídaně se podává od 7 hodin.
Ubytování na Domě mládeže nelze.
 
V případě potřeby dotazy na výroční schůzi, nebo po telefonu. Večeře zajistí př. Lachký, pití společně s př. Svítilem, foto př. Svítil.
 
 
 
Přináším Vám přehled o stavu chovných králíků ČS pro rok 2012. V klubu je evidováno 77 členů, hlášení o chovném stavu ČS zaslalo 64 členů, 1člen bez chovu, hlášení tedy nezaslalo 13 členů - obdoba předcházejících let.
 
Barevný ráz
Chovatelů
Kusů ČS
Průměr na člena
Samců
Samic
černý
52
641
12,3
187
454
modrý
14
99
7,1
30
69
havanovitý
8
69
8,6
22
47
žlutý
1
7
7
4
3
madagaskar.
1
8
8
2
6
divoce zb.
7
37
5,3
14
23
železitý
6
27
4,5
9
18
činčilový
2
13
6,5
6
7
černožlutý
7
67
9,6
21
46
modrožlutý
2
11
5,5
4
7
celkem
 
979
 
299
680
 
Chovatelé jinobarevných rázů:
§ Modrý: Brulík, Cásek, Peták, Potůček B., Potůček M., Kouřil, Kmošek, Krajkovič, Lachký, Morbicr, Matysík, Svoboda, Tuček J., Vokolek
§ Havanovitý: Kracík, Krajkovič, Martinec, Potůček M., Rešovský, Smetana, Svoboda, Šantora
§ Žlutý: Morbicr
§ Madagaskarový: Cásek
§ Divoce zbarvený: Rovenský, Vacek Matysík, Moravec, Morbicr, Suchý, Vlastník
§ Železitý: Rovenský, Matysík, Vacek, Morbicr, Suchý, Vlastník
§ Činčilový: Svoboda, Tuček J.
§ Černožlutý: Hrstka, Laštovka st., Svítil, Tuček J., Vosáhlo, Záhlava, Morbicr
§ Modrožlutý: Moravec, Vacek
 
 
Př. J. Vacek - O. Palounek ukončí v letošním roce funkci předsedy, s zastoupeni J.Vacka. Za dlouhodobou práci v čele výboru klubu, jak předsedy a dalších funkcích, předání pamětní plakety a balíčku - předávající Jiří Svítil a Ladislav Vokolek za výbor klubu.
Př. J. Šíp: Poděkování za pozvání. Informoval, že nebylo možné prosadit přiřazení Zakrslého strakáče ke klubu ČS. Pochvala klubu za podporu více speciálních výstav i Evropské výstavy Lipsko. Informoval o Holandské výstavě a standardu strakáče malého a zakrslého. Průběh posuzování na výstavě při výběru Šampionů, za účasti chovatelů, vše hodnotil pozitivně. Nedostatky vidí v málo prodejných zvířatech a u některých rozdíly ve hmotnosti proti našim plemenům.
Př. J. Vacek: vytvoření brožury historie k 80 výročí, zpracuje a dá na internetové stránky př. L. Záhlava.
Př. L. Hrstka: zpracování speciálních výstav od začátku konání, v roce 2011 se uskutečnila 32.SV.
Př. J. Lachký: Českoněmecké setkání v Bučovicích- předal program konání.
Př.Ing. J. Kratochvíl: o Českoněmeckém setkání, přislíbena na letošní rok účast + 2 rakouských chovatelů. 27. Evropská výstava Lipsko: 7. - 9.12. 2012 velká výstava, připraveno až 95 000 klecí, poplatky stejné jako minulé, 2 katalogy srst a peří, uzávěrka začátek září, v pátek od 12:30, prodej výdej ihned. Více informací na webových stránkách Evropského svazu a stránkách Lipska.
Př. L. Záhlava: o Němcích ČS div rozšíření za 3 roky 9 chovatelů, náhled jako náš ČS! Je vidět vlnu některých chovatelů, kteří chtějí, aby vypadal jako Český a ne malý strakáč. Speciální výstava v Německu - Detlbach - možnost vystavení Českých chovatelů 4 králíků, za které by neplatily klecné! Zájem pro srovnání posuzování jak německým, tak českým posuzovatelem. Výstava se uskuteční 2. víkend v říjnu.
Př. J.Vacek: 23 králíků ČSdiv na speciálce v Německu!
Př.J.Svítil: omluvení Slovenského klubu, stejný termín výroční schůze, udržení vztahu klubů, v loňském roce pomoc při zajištění ČShav do Švýcarska.
Př.L. Vokolek: speciální výstava Slavkov, odvoz z Čech.
Př. Hrabák: nahlášeno 60 králíků českého strakáče do Zaječova, poslední možnost přihlášení. Jinak 300 králíků na výstavě. Ubytování možnost nocležna nebo kempování v hostinci.
Př.J. Matysík: Typizace u barevných rázů (modrý, černožlutý).
Př.Peták: povzdechl po zaniklém plzeňském strakáči, proč zanikl.
Př.Hrstka, J.Nykl - reagoval zakřížení Rýnského strakáče a tím změna typu než býval a díky tomu pár nadšenců rozhodlo založit šlechtění ČSčž.
Př.J.Tuček - možnost speciální výstavy v Kolíně Śtítarech 3.listopadu 2012. Přidal se Hrstka, Procházka.
Př. Lachký - prosazení Slavkova, moc výstav v jenom měsíci po sobě souhlasí J.Vacek, L.Vokolek
Př. Hrstka, Kopřiva - nebo udělat při celostátní výstavě v Lysé nad Labem propagace by byla větší!
O. Palounek - bylo jednáno na výboru už několikrát 5 dní na výstavě králíkům nesvědčí+poplatky, přidal se J.Pražan - udělat dvě speciálky jako minulých letech přidal se Morbicr.
J.Šíp - Klub Zakrslých odzkoušel a vrátili se do Kolína, Lysá je dlouho 5 dní na králíci a ztráta přátelské atmosféry. Plus v Lysé velká návštěvnost a odezva z účasti.
J.Vacek:
Hlasování:
O příspěvku na Českoněmecké setkání v Bučovicích 3000 Kč. Příspěvek na vystaveného králíka na Evropské výstavě Lipsko 200 Kč. Typizace ČS modré a černožluté 95 body a založení plemenné knihy. Odhlasováno bez připomínek. Hlasování o speciálních výstavách: Pro Slavkov 14 hlasů, Kolín - 8 hlasů, Obě speciálky Kolín, Slavkov - 16 hlasů odsouhlaseno na rok 2012.
 
 
 
  1. výroční členská schůze bere na vědomí předložené a přednesené zprávy za uplynulý rok 2011
  2. výroční členská schůze souhlasí s uspořádáním expozic českého strakáče při pořádaných výstavách:
ZO Zaječov    3.- 4.3. 2012
ZO Polička     5. - 6.5. 2012
ZO Zdounky   18. - 19.8. 2012
ZO Hlinsko     25. -26.8. 2012
Speciální výstavy českého strakáče se uskuteční:
ZO Slavkov u Brna    9. - 10.11.2012
ZO Kolín- Štítary        3.11.2012
  1. zajištění výborových schůzí v Kolíně - Taverna dne 2.6.2012, 20.10.2012
  2. výroční členská schůze schvaluje čerpání finančních prostředků do výše 3000 Kč pro zabezpečení Českoněmeckého setkání 22. - 24.6.2012 v Bučovicích
  3. výroční členská schůze schvaluje příspěvek ve výši 200 Kč na vystaveného králíka na EV Lipsko
  4. výroční členská schůze ukládá výboru zajištění klubového Zpravodaje
  5. výroční členská schůze bere na vědomí ukončení předsednictví př. Palounka a pověřuje místopředsedu př. Vacka vedením klubu do řádných voleb v roce 2013
  6. uspořádat oslavu 80. výročí založení klubu na příští výroční členské schůzi klubu Českého strakáče
  7. zahájit typizaci a založit plemennou knihu Českých strakáčů v barevném rázu modrém a černožlutém od ocenění 95 bodů a výše od speciálních výstav v Kolíně a Bučovicích 2012.
 
Přítomni: Oldřich Palounek, Jiří Vacek, Jaroslav Vlastník, Josef Pražan, Josef Nykl, Josef Tuček, Miloš Mička, Ladislav Vokolek, Josef Morbicr, Jiří Svítil, Ing. Jaroslav Kratochvíl, Jan Lachký.
 
Schůzi zahájil předseda Oldřich Palounek
Jednatel Jaroslav Vlastník informoval o přišlé poště:
§ potvrzení přihlášky k uznání plemenného chovu ČS - J. Machače
§ podání žádosti o vstoupení do klubu:
Jiří Břečka, Benešovská 506, 285 06 Sázava
Datum narození: 31.10. 1973
Tel: 606 908 626, email: huana@centrum.cz
Chová ČS černé o chovu 3/7
ZO ČSCH Sázava
 
Mašek Vladimír, Dělnická 71, 41712 Proboštov
Datum narození: 17.2.1946
Tel: 602331677, email: masekmakoma@seznam.cz
Chová ČS černé o chovu 2/4
ZOČSCH Bystřany okres Teplice
Oba přijati výborem za nové členy.
 
§ Nabídka uspořádání výstavy v Litoměřicích při 14. České výstavě nebo i v jiném termínu. Výbor rozhodl, že v této části republiky je málo členů, proto účast zamítl.
§ Jednání o expozici Zaječov: přislíbil podporu a svoz J. Vacek, L. Vokolek, J.Svítil a další členové výboru, posoudí expozici J. Vacek.
§ Pokladník Josef Pražan informoval o stavu pokladny, zaplatil registraci ÚOK za rok 2010, proplacení příspěvku za Českoněmecké setkání v Bad Orbu. Registrátor J.Nykl informoval o registraci a za odbornou komisi navrhovat na speciální výstavy své posuzovatele: Josef Nykl, Jiří Vacek
§ Výroční schůze: pozvat za ÚOK J. Šípa
§ Zajištění cen ke klubových soutěží L. Vokolek 8 kusů + 4 poháry
§ Oslava výročí - 20.11. 2012 bude mít klub 80 let, oslava naplánována na Výroční členskou schůzi v Kolíně, 23.2.2013. Plakety k výročí členům 10 let v klubu.
§ O. Palounek - sepsání vedení klubu ČS a zasloužilých chovatelů klubu ČS.
§ Dohodnutí termínu výborových schůzí
§ J. Lachký - informace o přípravě a plánech českoněmeckého setkání v Bučovicích
Navrhnut příspěvek 3000 Kč.
Jednání o speciálních výstavách: Kolín, Slavkov u Brna - výdej v pátek po 16 hodině
Evropská výstava Lipsko .- návrh finančního příspěvku 200 Kč na vystaveného králíka, větší účast, lepší propagace v Evropě.
 
 

Změny v seznamu členů na rok 2012:

 

§ Michal Vosáhlo: zrušena pevná linka
§ Bohuslav Potůček: email: pennant.team@seznam.cz, stránky:mujchov.websnadno.cz
§ Martin Potůček: email: borec.maty@seznam.cz, stránky: chov.websnadno.cz
§ Jiří Rovenský: pevná linka zrušena i email - rovenskyjiri@centrum.cz!
      zůstává email: rocschkyjov@centrum.cz
§ Jiří Hovorka: JIRI.HOVORKA59@seznam.cz
§ Jaroslav Peták: mob. 739 993 367
§ Josef Tuček: změna mob. 722 277 780
§ Petr Suchý: 606 591 042
§ Vlastimil Kmošek: numida.m@seznam.cz
§ František Gajdůšek: 773 208 318
§ Petr Krajkovič: 773 556 430
§ Martin Branžovský: martinbranzovsky@seznam.cz
§ Ing. Štefan Rešovský: oprava - Komárov u Hořovic, pevná a fax 311 573 506, mob. 602 221 860, email: s.resovsky@volny.cz
§ Lukáš Záhlava: Lukas.Zahlava@seznam.cz
 
 
První expozice ČS letošního roku se konala 3.- 4. 3.2012 v Zaječově, v místě, kde se nikdy nekonala a byla úspěšná.
Vystaveno bylo 81 ČS v sedmi barevných rázech,a to 43 černých, 13 modrých, 5 havanovitých, 4 divoce zbarvené,1 železitý, 10 černožlutých a 4 modrožluté. Výstavy se zúčastnilo 14 členů klubu a 4 nečlenové - chovatelé ČS. Posouzení se ujali př. Vacek - ráz černý, př. Nykl - barevné rázy.
 
Nejlépe hodnoceného 1.0 - 95,5 bodů černého vystavil Jaroslav Kratochvíl.
Nejlépe hodnocenou 0.1 - 94,5 bodů modrou vystavil Pavel Brulík.
Nejlépe hodnocenou kolekcí s výsledkem 376 bodů vystavil Pavel Brulík.
Čestné ceny obdrželi na své kolekce: Jiří Svítil, Ladislav Smetana.
 
Všem vystavovatelům patří poděkování za účast na této výstavě, zejména těm, kteří jeli téměř přes celou republiku, aby mohli vystavovat svá zvířata.
 
Poznatek z posuzování, kterého si musíme všímat a sledovat jsou bílé chloupky na lemu ucha, téměř skupiny zasahující do zadní poloviny ucha. Začali se nám objevovat nežádoucí skvrnky na hrudních končetinách, nejen na loketním kloubu, ale i u prstů a na přední části nohou, zejména u černého rázu.