Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpravodaj č. 1/2010

1. 5. 2010


OBSAH ZPRAVODAJE


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Strana                            název příspěvku                                               autor
-------------------------------------------------------------------------------------------------

2                                      Úvodem                                                            Mička Miloš

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3                                       Výroční členská schůze                                    Vacek Jiří

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - 4                                 Splnění usnesení                                               Mička Miloš

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - 7                                 Zpráva předsedy                                      Palounek Oldřich

-------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - 9                                 Zpráva pokladníka                                          Pražan Josef

-------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - 11                              Zpráva OK a registrátora                                    Nykl Josef

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11                                    Zpráva K. a R. komise                                    Tuček Josef

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11 - 13                            Klubová soutěž                                                   Nykl Josef

-------------------------------------------------------------------------------------------------

13 - 15                            Diskuze                                                      Vlastník Jaroslav

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15 - 16                            Usnesení z VČ schůze                           Mička M., Hrstka L.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

16 - 17                            Přehled o stavu ČS                                   Vlastník Jaroslav

-------------------------------------------------------------------------------------------------

17 - 18                             Z výborové schůze                                   Vlastník Jaroslav

-------------------------------------------------------------------------------------------------

19                                     Naši jubilanti                                            Vlastník Jaroslav

-------------------------------------------------------------------------------------------------

20                                     Poděkování                                                      Mička Miloš

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ÚVOD

 

Mička Miloš

Vážení přátelé,


těmito úvodními řádky chci jen oživit a připomenout úsilí a dlouhá léta o prosazování Českého strakáče v chovatelské Evropě. Dnes chci vzpomenout vzácného přítele, chovatele ČS a posuzovatele pana Václava BRANDU, který mi zanechal vlastní poznání vztahu ke klubu a ČS samotnému.

Z jeho písemností vyplývá, že klub chovatelů ČS daleko před rokem 1935 usiloval o uznání ČS na mezinárodní úrovni. Dle osobního vyjádření pana Jaroslava DRAŽANA se již před rokem 1936 zůčastnil se svými ČS výstavy v Německu. Vystavení ČS byli hodnoceni jako méně vzrostlí než Němečtí strakáči a tím bylo odmítnuto i jejich ohodnocení. Uvedený počin byl pro klub značným zklamáním. V době okupace došlo k podstatnému útlumu v chovech ČS.
Příznivému oteplení nastalo až po druhé světové válce. Z popudu pana ing. Jaroslava FINGERLANDA byl v roce 1979 uskutečněn vývoz 13ks ČS do NSR. A to bez finanční náhrady od členů klubu ČS. Na uvedené záležitosti se zvláště podílel přítel, pan Václav LABUŤ z Moravan. Tímto vznikla nová příležitost pro uznání Českého strakáče v chovatelské Evropě.

2.VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

 

řídící VACEK JIŘÍ

Výroční členská schůze se uskutečnila 27. března 2010, v restauraci Taverna v Kolíně.
Schůzi zahájil přítel Vacek Jiří, který přivítal přítomné členy klubu, kterých se této schůze zůčastnilo 31 členů. Dále přivítal hosty, chovatele ČS ze Slovenské republiky. Následně uvedl omluvené členy : přítel Peták Jaroslav, Šantora Miloslav, MVDr. Martinec Miloslav, Mička Tomáš, Mička František, Med Miroslav, Černý Daniel, Horinka Pavel, Stříbrný Antonín, Poledňa František, Ing. Vlček František, Samec Josef, Rajnošek Jaroslav, Kubičková Jitka, Gregorová Kateřina, Plaček Ladislav, Vosáhlo Michal, Záhlava Lukáš, Ing. Kratochvíl Jaroslav.
Též se omluvili pozvaní hosté: přítel Král Jiří, Šíp Jindřich.


SPLNĚNÍ USNESENÍ

MIČKA MILOŠ

Splnění usnesení z VČS, která se uskutečnila 28.března 2009

1. Byly vzaty na vědomí přednesené zprávy.
2. Uskutečnily se expozice ČS při pořádaných výstavách v ZO Polička, Zdounky, Hlinsko v Č.
Specielní expozice ČS ve Slavkově u Brna.

3.


3. Výborové schůze se uskutečnily v daných termínech s účastí členů výboru 73%. Na schůzi 11. července a 3. října byli přizváni přítel Svítil Jiří a Lachký Jan – zajišťovali účast při EV v Nitře.
4. Přítel Nykl Josef byl pověřen vedením registrace a vyhodnocením soutěží.
5. Doplnění výboru klubu přítelem Vokolkem Ladislavem.
6. Zrušení příspěvků pro pořádané expozice je plněno.
7. Účastníkům EV v Nitře byl příspěvek vyplacen v navržené výši.
8. Vydání klubového Zpravodaje bylo zajištěno a členům zaslán.ZPRÁVA PŘEDSEDY KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH STRAKÁČŮ ZA ROK 2009


PALOUNEK OLDŘICH


Náš klub má k dnešnímu dni 71 členů. Loni v květnu zemřel přítel Miroslav Vonášek.
Během roku byly uskutečněny všechny naše schválené expozice v Poličce, Hlinsku v Č. a ve Zdounkách a konala se pouze jedna speciálka ve Slavkově. Několik našich členů též vystavovalo na CVMK v Lysé nad Labem.
Vrcholem výstavnictví byla loni EV v Nitře. Z našich členů zde vystavovali př. Gajdůšek, Lachký. Laštovka, Machač, Svítil a Vácha celkem 30 ČS. Výborného výsledku dosáhl př. Gajdůšek, který na své ČSč získal nejen cenu mistra Evropy, ale i čestnou cenu. Další úspěch v získání čestné ceny docílili př. Lachký na ČSm a př. Svítil na ČSčž.
Při této výstavě byla naším klubem uspořádána propagační expozice ČS. Do expozice byly vyrobeny dva panely, které informovaly o vzniku a vývoji ČS a historii klubu. Její přípravou a zajištěním se


4.


předem zabýval př. Svítil, kterému pomáhal př. Lachký. Díky patří i ing. Kratochvílovi, který velice pomohl s organizací a zajištěním této zdařilé propagace našeho ČS. Výbor klubu předtím schválil finanční příspěvek pro vystavující členy klubu a zároveň i odměnu př. Svítilovi a Lachkému za zajištění této akce. Odměny budou předány dnes na této schůzi. Myslím, že účast členů klubu na EV v Nitře byla reprezentativní a kvalita jejich vystavených ČS byla více než velmi dobrá.
I loni se podařilo vydat 2 čísla našeho klubového zpravodaje. První číslo bylo rozesláno se zpožděním, což bylo způsobeno zkouškami př. Macha na vysoké škole.
Teď bych se chtěl zmínit o nejdůležitějším bodě našeho úsilí. Tím je odborná práce, která by měla být základním kamenem našeho klubu. Proto stále vyzývám členy k větší aktivitě při šlechtění ČS hlavně ve tvaru a typu. Stále jsou patrné tvarové nedostatky / vystouplé hrboly kyč. kloubů, náběh na sraženou záď, mírný prošlap a volná kůže na prsou či lalůček u obou pohlaví /. V typu vidíme na výstavách stále méně ČS s tělem válcovitým, zavalitějším a s krátkým krkem. Skoro se nám vytrácejí ČS s krátkou a širokou hlavou a už je poměrně málo vidět ČS, kteří mají masité, dobře osrstěné a na koncích zaoblené uši. Proto by mělo být prvořadým úkolem odstraňování těchto vad. Záleží ale hlavně na jednotlivých členech klubu, aby vybírali do svých chovů co nejkvalitnější zvířata a to jak jsem výše uvedl, tak především ve tvaru a typu. Přáním každého člena klubu by mělo být to, aby zůstal náš ČS ušlechtilým a líbivým králíkem i do budoucna. Součástí našich chovů musí být i hrdost a soustavná péče o jeho zvelebení. Jen tak nezapadne v zapomnění odkaz našich chovatelských předků. Snahou výboru je uchovat širokou paletu barevných rázů ČS i pro budoucnost. Vím, že u méně chovaných rázů je to velmi komplikované, zejména pro úzkou krevní základnu a malý počet chovaných zvířat.
V posledních letech se funkcionáři klubu skoro vůbec neobměňují. Vytvořila se dobrá parta a i já se snažím o to, aby se dále utužovala.
Jak jste už byli předtím seznámeni, tak novým jednatelem klubu se

5.stal Jaroslav Vlastník, který navíc po složení závěrečných zkoušek se stal posuzovatelem králíků a rozšířil tak řady našich členů – posuzovatelů. Přítel Mička zůstává členem výboru a do něho je navržen př. Jiří Svítil. Výbor klubu schválil termíny klubových expozic a spec. výstav na letošní rok. Bude uskutečněna spec. výstava ČS nejen ve Slavkově, ale i 4.12. v Kolíně.
Mou povinností je především poděkovat př. Miloši Mičkovi za vše, co ve funkci jednatele pro klub udělal. Též mu dík za zajištění sponzorského daru od Fides agro, spol. s.r.o., Šardice.
Musím se i stručně zmínit o dalších kladných či záporných bodech naší činnosti:


1. Dík patří těm členům, kteří obesílají výstavy či expozice ČS, celostátní výstavy a loni i EV v Nitře. Též patří dík těm, kteří dopravují ostatním členům jejich králíky na tyto akce. Nebudu je zde jmenovat, abych nezapomněl na někoho, což by bylo ode mne neférové.
2. Dík patří těm členům, kteří se podílejí na zajišťování a zdárném průběhu klubových akcí / expozice, speciálky /.
3. Musím poblahopřát členům, kteří získali na našich expozicích a speciálce čestné ceny a hlavně těm, kteří vystavovali na EV v Nitře.
4. Poděkovat funkcionářům klubu za práci, kterou pro klub loni udělali a věřím, že i letos vykonají.
5. O stánku na EV v Nitře jsem se už zmínil.
6. Zásluhou př. Svítila byly vytvořeny nové internetové stránky našeho klubu, za což mu patří velký dík.

V záporném hodnocení uvedu dále i ty nedostatky, ke kterým se vracíme v posledních letech na VČS:


1. Stále postrádáme u některých členů větší aktivitu.
2. Neplnění schválených stanov klubu. Někteří členové neposílají včas hlášení o chovu a nebo včas nezaplatí členský příspěvek. Pak je opravdu obtížné zpracovat nový seznam členů klubu.

6.3. Stále málo členů klubu vystavuje své ČS na našich výstavních akcích.
4. O problémech šlechtění ČS jsem se už zmínil a věřím, že v diskuzi si o tom více povíme.

Ve své zprávě vše vědomě nerozvádím. Podrobněji se o tom dozvíte více ze zpráv dalších funkcionářů.
Mým přáním, ale věřím i celého výboru, je dále posunout kvalitu i rozšíření chovu ČS hlavně mezi mladšími chovateli.
Závěrem chci říci, že bych byl moc rád, kdybychom si na příští VČS mohli říci, že letošní rok po chovatelské stránce nebyl rok zbytečný, ale že jsme postoupili o krůček dále ve šlechtění ČS. Rok 2010 bude opět rokem mnoha výstav a proto je jistě přáním nás všech členů klubu odchovat co nejvíce pěkně kreslených mláďat ČS a pak je předvést nejen na klubových expozicích, ale také na dvou speciálkách, též i na CVMK a výstavách vyšší úrovně. Zároveň s dnešní naší schůze se koná ústřední konference delegátů odborností chovatelů králíků. O tomto termínu jsme předem nevěděli a proto naše účast byla omluvená př. Vackem Jiřím. A nyní na závěr. V letošním roce přeji všem našim členům klubu předně hodně zdraví, štěstí a mnoho chovatelských úspěchů ve šlechtění našeho národního králičího krasavce – Českého strakáče.ZPRÁVA POKLADNÍKA KLUBU ZA ROK 2009

PRAŽAN JOSEF

Vážení přátelé, sešli jsme se opět v Kolíně, abychom zhodnotili rok předešlý. Seznámím Vás s hospodařením s finančními prostředky klubu v roce 2009.
Příjmy loňského roku byly členské příspěvky a dva zaslané sponzorské příspěvky od firmy Fides-Agro Šardice. V měsíci únoru

7.

 

došel na náš účet opožděný příspěvek z roku 2008, v říjnu druhý, celkem došlo na účet 10.000,- Kč. Firmě Fides-Agro Šardice za náš klub ČS děkuji a poděkování patří i našemu jednateli př. Miloši Mičkovi za zprostředkování sponzorského daru od jmenované firmy. Již několik roků je zvykem některých členů klubu zasílat navýšený členský příspěvek. Nemohu opomenout v mé zprávě uvést jejich jména. Př. Svítil Jiří a Vacek Jiří 500,- Kč, ing. Kratochvíl Jar., Peták Jar. a Svoboda Zdeněk 300,- Kč, Gajdůšek Frant. a Rovenský Jiří 250,- Kč, Kubát Mil., Křemeček Josef, Malina Jan, Mička Frant., Kracík Mir., Vosáhlo Michal, Horinka Pavel, Vokolek Lad., Palounek Olda, Tuček Josef, Mach Jiří, Hrstka Lad., Morbicr Josef, Jirků Jan a Havel Milan 200,- Kč. Toto navýšení činí 2.100,- Kč navíc do pokladny klubu. Všem výše jmenovaným členům děkuji.
Př. Vokolek Ladislav zprostředkovává u svého zaměstnavatele příspěvek na zakoupení pohárů na klubovou soutěž v částce 3.000,- Kč. Děkuji za tento sponzorský příspěvek firmě Ladeo Česká Lípa, respektive ing. Vlastimilu Ladýřovi a za zprostředkování př. Vokolkovi.
Vydání v roce 2009 bylo o necelých tisíc korun menší oproti roku 2008. Takže hospodaření loňského roku skončilo přebytkem.
Za zajištění expozice a vystavené králíky – př. Svítil Jiří - 3.000,-Kč
Lachký Jan - 1.300,-
a za vystavené králíky - př. Gajdůšek F. - 600,-
Laštovka Z. - 400,-
Machač Jan - 400,-
Vácha Jindra - 400,-
Celkem bylo rozděleno na úhradu nákladů na EV v Nitře 6.100,- Kč. Členské příspěvky na rok 2009 byly uhrazeny všemi členy, za což Vám všem děkuji a věřím, že letošní rok tomu nebude jinak.

Pohyb finančních prostředků v roce 2009 byl následující:

Pokladní hotovost 1.1.2009                                         1.408,70

Účet IPB – Hlinsko k 1.1.2009                                   26.122,19

8.


Příjmy v roce 2009:

Členské příspěvky 10.100,-

Sponzorský dar f. Fides-Agro 10.000,-
Úroky 62,03,-
Celkový příjem 2009   20.162,03,-


Vydání v roce 2009

Zpravodaj č.1 1.824,-
Jízdné 3 výb. schůze 4.160,-
Klubová soutěž 2.816,-
Spec. výstava Slavkov 1.366,-
Vydání jednatele klubu 1.468,-
Vydání registrátora klubu 620,-
Registrační poplatek ÚV 759,-
Za vedení účtu 924,-
Doplatek př. Veselý-občerstvení 400,-
Celkové vydání 2009   14.337,-

Výsledek hospodaření: Příjmy za rok 2009 20.162,03,-
Vydání za rok 2009 14.337,00,-
Zůstatek-přebytek 5.825,03,-

Pokladna k 1.1.2010                           745,70 Kč
Účet IPB Hlinsko k 1.1.2010         32.611,22 Kč


ZPRÁVA ODBORNÉ KOMISE A REGISTRÁTORA

 

NYKL JOSEF

Vážení přátelé, dovolte abych i já Vás pozdravil a popřál mnoho zdraví a chovatelských úspěchů.
Úvodem z odborné komise, bych chtěl poděkovat př. Jiřímu Svítilovi a Janu Lachkému za výbornou propagaci na EV v Nitře a zároveň Vám všem, kteří jste výborně reprezentovali naši vlast, náš Klub, našeho Českého strakáče. Jsem přesvědčen, že jsme ostatním klubům dokázali, že zase tak špatní nejsme, jak o nás zlí jazykové tvrdí i přes to, že k některým drobným chybičkám došlo.

9.

 

V minulém roce byly uspořádány expozice v Poličce, Hlinsku a ve
Zdounkách, speciálka ve Slavkově. Jsem přesvědčen, že tyto výstavy sklidily velký zájem návštěvníků. Na speciálce bylo vybráno 5 králíků ČSčb. do plemenné knihy a to 4 samci a 1 králice. Ještě mi chybí opis rodokmenu od samce 5-8, S-305. V této souvislosti bych chtěl upozornit, že jsem při prohledávání starých připouštěcích potvrzení přišel na to, že linie 31 je v podstatě linie 36, proto příští, respektive letošní, budu registrovat 36.
Letošní expozice budou 1.-2.5. Polička, 21.-22.8. Zdounky, 28.-29.8. Hlinsko, speciálky 12.-13.11. Slavkov, 4.12. Kolín.
Co se týká registrace, bylo registrováno 1032 ČSčb., 382 barevných ČS, což je celkem 1414 králíků.

Jak kdo registroval:


1/ Gajdůšek Frant. 78
2/ Machač Jan 63
3/ Lachký Jan 57
4/ Smetana Lad. 57
5/ Vacek Jiří 50
6/ Ambrož Frant. 46
7/ Mička Tomáš 39
8/ Samec Josef 38
9/ Palounek Old. 30
Havel Milan 30
Sviták Frant. 30

V liniích bylo zaregistrováno:


20/ 2 ks                       30/ 130 ks       barevných modrých – 108 ks
21/ 42 ks                     31/ 62 ks                           havanovitých - 101 ks
23/ 44ks                      34/ 15 ks                           železitých - 35 ks
24/ 2ks                        36/ 81 ks                           divokých - 49 ks
26/ 1ks                        40/ 3 ks                             černožlutých - 71 ks
27/ 34 ks                     42/ 35 ks                           činčilových - 5 ks
28/ 8 ks                       43/ 43 ks                           žlutých - 13 ks
29/ 3 ks                       45/ 28 ks
P – 2ks                       S - 497 ks

10.


Registrace přes Plemennou knihu byla následující:

ČSč – 809 ks, ČSči. – 5 ks, ČShav. – 13 ks, ČSm. – 9 ks, ČSčž – 28 ks. Celkem – 864 ks.N e p ř e h l é d n ě t e !!!

Nacházíme se v roce 2010, pokud provádíme registraci a následně tetujeme levé ucho, vtetuje se C 1-0.


ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

 

TUČEK JOSEF

Na výborové schůzi 16. ledna 2010 byla provedena revize pokladní knihy, kterou provedli ve složení Morbicr Josef a Tuček Josef. Pokladní kniha je přehledně vedena, všechny příjmové i výdajové položky souhlasí a jsou doloženy doklady.
Pokladní hotovost a stav na účtě také souhlasí, za což bych chtěl poděkovat našemu pokladníkovi př. Josefu Pražanovi.
Výborové schůze se konají pravidelně podle plánu v Kolíně, s dobrou účastí, dle možností členů výboru. Členové klubu jsou v klubovém zpravodaji podrobně informováni o klubových expozicích speciální výstavě a výborových schůzích, za což bych chtěl poděkovat našemu jednateli př. Miloši Mičkovi.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pevné zdraví a mnoho osobních a chovatelských úspěchů v chovu Českého strakáče.

11.


VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ ZA ROK 2009

 

NYKL JOSEF

Memoriál Františka Maříka:

1. Gajdůšek František
2. Lachký Jan
3. Pražan Josef

Memoriál Václava Brandy: Gajdůšek František

Memoriál Mojmíra Dvořáka: Gajdůšek František

Klubová soutěž - ráz černý:

1. Lachký Jan
2. Gajdůšek František
3. Smetana Ladislav
4. Pražan Josef
5. Machač Jan
6. Mička Miloš
7. ing. Kratochvíl Jaroslav
8. Palounek Oldřich
9. Havel Milan
10. Morbicr Josef
11. Kubát Miloslav
12. Vacek Jiří
13. Ambrož František
14. Mrlina Radim
15. Vácha Jindřich
16. Sviták František
17. ing. Vlček František
Samec Josef
19. Malina Jan
20. Mička Tomáš

Klubová soutěž v barevných rázech:

1. Svítil Jiří
2. Lachký Jan
3. Brulík Pavel
4. Hrstka Ladislav
5. Vacek Jiří
6. Gregorová Kateřina

12.


Hřeb dnešního dne je vyhlášení MISTRA KLUBU PRO ROK 2009, kterým se stává - JAN LACHKÝ


D I S K U Z E

 

Zaznamenával: Vlastník Jaroslav

 

Palounek O., Vokolek L.:
Předali odstupujícímu jednateli za dlouholetou práci v klubu plaketu.

Mička M.:
Řeč o stavu klubu v době kdy přišel do klubu a po čase působení v něm. Jeho cíle ke zlepšení Českého strakáče, co se povedlo a co do dneška se nepodařilo zlepšit.

Svítil J.:
Zhodnocení prezentace stánku na EV v Nitře. Záznamy o klubu i u králíků byly vypracovány v českém a německém jazyce. Př. Kratochvíl J. zajistil místo pro klubový stánek zdarma. Informoval o první spolupráci s klubem v Německu. Jak uznávají nová plemena, po 5 letech chování v Německu zařadí do svého vzorníku. V roce 2012 posuzování podle nového evropského vzorníku, prosazení ČS do evropského vzorníku podle našeho českého vzorníku. 5.-6. června setkání Německého klubu ve Zdounkách, organizaci zajistí př. Svítil. Účast na setkání předběžně s ubytováním a občerstvením 550,- Kč, bez ubytování 350,- Kč na osobu.
Návrh na propagaci klubu při setkání přispět částkou do 2.000,- Kč. Ukázal znak Slovenského klubu strakáčů a vyrobil i pro Český klub, který nabídnul ke koupi členům.

Vacek J.:
Poděkování př. Záhlavovi L. za vytvoření klubových stránek a př. Svítilovi za Nitru. Do 30. dubna dát požadavek H. Zenstovi na změnění standardu v novém Evropském vzorníku.
Podpoření spolupráce jak s Německým, tak Slovenským klubem. Dávat pozor u ČS na výskyt nežádoucích skvrn na hrudních končetinách, nyní dost často se vyskytují !!

13.

 

Předseda Slovenského klubu strakáčů:
Navázání přátelské spolupráce mezi kluby, střídání po roce výstav, na kterých se budou účastnit společně. Letošní rok účast S-klubu ve Slavkově a za rok účast Českého klubu v Nitře. Informoval o klubu na Slovensku, že je spojen s Něm. strakáčem, v klubu je 30 chovatelů ČS a chovají 3 barevné rázy – černý, modrý a havanovitý.

Vokolek L.:
Informoval o sponzorském daru od firmy LADEO Česká Lípa, ing. Vlastimil Ladýř ve výši 3.000,- Kč.

Lachký J.:
Konfrontace spec. Slavkov s CV Lysá nad Labem / záměr klubu dohodne s ing. Vlčkem/. Přinesl na ukázku misky pro králíky nerozbitné, malá 35,- Kč, větší 40,- Kč za kus, možnost přes př. Lachkého objednat od firmy z blízkosti.

Svítil J., Lachký, Palounek O., Tuček J., Nykl J., Morbicr, Pražan J., Laštovka Z., Hrstka, Vacek J., Vácha:
Návrhy ke konání speciální výstavy:
1/ 2 speciální výstavy – Slavkov, Kolín
2/ speciální výstava Kolín, Slavkov expozice
3/ speciální výstavu udělat v Lysé nad Labem
Dohodnuto:
1. verze – speciální Slavkov s účastí Slovenského klubu 12.-13.11. 2010, speciální Kolín 4.12.2010
konzultace hmotnosti v evropském vzorníku, prosadit podle Českého standardu, nejnižší hmotnost od 3,0 kg.

Mička M.:
Držet se hmotnosti u ČS 1.0 4,0 kg a 0.1 3,50-3,80 kg

Laštovka Z.:
Držet se této hmotnosti kvůli lepšímu využití nestandardních kusů, podpořil spolupráci se Slovenským klubem. Slovenský klub prosazuje hmotnost stejně jako v Čechách.

Pražan J.:
Laštovka Z. vrátil příspěvek na EV 400,- Kč klubu

14.


Svítil J.:
Návrh na zvýšení členského příspěvku na 200,- Kč

Nykl J., Vacek J.:
Do EV prosadit český standard: hmotnost od 3,0 kg, šířku úhoře do 2,5 cm a 3 až 7 bočních skvrn


U S N E S E N Í z VČ schůze ze dne 27.března 2010

 

MIČKA MILOŠ – HRSTKA LADISLAV

 

1. VČ schůze bere na vědomí přednesené zprávy za uplynulý rok 2009
2. VČ schůze bere na vědomí a souhlasí s uspořádáním expozic ČS při pořádaných výstavách:
ZO Polička 1.-2. května 2010
ZO Zdounky 21.-22. srpna 2010
ZO Hlinsko 28.-29. srpna 2010

Speciální expozice:
ZO Slavkov u Brna 12.-13.11. 2010
ZO Kolín-Štítary 3. - 4.12. 2010

3. Výborové schůze: 19.června 2010, 23.října 2010, leden 2011
4. Zajištění vydání klubového Z p r a v o d a j e č.1 a 2 2010
5. VČ schůze jednohlasně odsouhlasila návrh pro přítele Svítila Jiřího, který bude členem výboru klubu. Jmenovaný funkci přijal.
6. Zajištěním a vedením internetových stránek klubu ČS se pověřuje přítel Záhlava Lukáš.
7. VČ schůze pověřuje přítele Svítila k dalšímu prohlubování spolupráce s chovateli ČS Slovenské republiky.
8. Pro setkání s chovateli ČS z Německa se uvolňuje z finančních prostředků 2.000,- Kč pro potřebnou propagaci.
9. VČ schůze dle doporučení určuje, výši členského příspěvku pro rok
2011 ve výši 200,- Kč. Odsouhlaseno přítomnými bez připomínek.

15.


10. VČ schůze ukládá jednateli klubu příteli Vlastníkovi vyhotovit připomínky k zapracování do Evropského vzorníku králíků, aby u ČS byla stanovena váha od 3,0 kg výše, šířka úhoře 2,5 cm a boční kresba 3 až 7 skvrn. Na vědomí ÚOK chovatelů králíků, včetně příteli Zensovi.

PŘEHLED O STAVU CHOVNÝCH ČS PRO ROK 2010

 

VLASTNÍK JAROSLAV

Hlášení o stavu chovných ČS pro rok 2010 zaslalo 66 členů, klub eviduje 71 členů, z tohoto počtu jsou 2 členové bez chovu. Celkem bylo nahlášeno 9 barevných rázů ČS, s počtem 971 ks.
Chované rázy ČS:


černý:             52 chovatelů    640 ks              1.0 – 184          0.1 - 456 ks

modrý             15 ch.             105 ks              1.0 - 32             0.1 - 73 ks

havanovitý         9 ch.              74 ks               1.0 - 23             0.1 - 51 ks              

žlutý                  3  ch.             14 ks               1.0 - 6              0.1 - 8 ks             

div. zbarv.          8 ch.              33 ks               1.0 - 9              0.1 - 24 ks

železitý              6 ch.              26 ks               1.0 - 6              0.1 - 20 ks

činčilový             2 ch.              13 ks               1.0 - 4              0.1 - 9 ks

černožlutý          7 ch.              60 ks               1.0 - 19            0.1 - 41ks

modrožlutý         1 ch.                3 ks               1.0 - 1              0.1 - 2 ks

Neuznaný barevný ráz marburský 1 chovatel 3 ks 1.0 a 2ks 0.1.

Dva barevné rázy uznané českým vzorníkem se bohužel v klubu nechovají a to madagaskarový a želvovitý.


Chovatelé jednotlivých barevných rázů:
ČS modrý - př. Bastl F., Brulík P., Gregorová K., Kouřil P., Lachký J., Laštovka Z.st., Mach J., Matysík J., Peták J., Morbicr J., Plaček L., Svoboda Z., Tuček J., Vokolek L., Krajkovič P.
ČS havanovitý - př. Bastl F., Kracík M., Křemeček J., Lachký J., Laštovka Z.ml., Plaček L., Svoboda L., Šantora M., Svítil J.

16.


ČS div.zbarv. - př. Matysík J., Morbicr J., Tuček J., Vacek J., Vlastník J., Vokolek L., Černý D., Rovenský J.
ČS železitý - př. Morbicr J., Tuček J., Vacek J., Vlastník J., Černý D., Rovenský J.
ČS žlutý - př. Bastl F., Lachký J., Morbicr J.
ČS činčilový- př. Svoboda Z., Tuček J.
ČS modrožl.- př. Vacek.
ČS černožl. – př.Bastl F., Laštovka Z.st., Morbicr J., Tuček J., Svítil J., Záhlava L., Hrstka L.
ČS marburský- př. Laštovka Z.ml.


Z VÝBOROVÉ SCHŮZE 16.1.2010

 

VLASTNÍK JAROSLAV

Noví členové klubu ČS:

- KRAJKOVIČ Petr, Smetanova 242, DVORCE 79368
Email: petrkrajkovic@seznam.cz
Chová ČSm : 2.5


- ZÁHLAVA Lukáš, BUŠOVICE 59, 33824
Email: lukas.zahlava@hotmail.com
Chová : ČSčž : 3.6

Výborem byli oba přijati za členy klubu 16.1.2010 na výb. schůzi v Kolíně. S Lukášem Záhlavou bylo ujednáno, že by vytvořil nové klubové stránky.
- 7.2.2010 spuštění nových klubových stránek ČS na: www.klubceskystrakac.estranky.cz a založení klubové e - mailové adresy: ceskystrakac@seznam.cz


- HOVORKA Jiří, Kremličkova 936, Kolín II, 28002, tel. 777743361
Chová ČSč : 3.10

17.


Klub ČS má od 27.3.2010 72 členů, schváleno členskou schůzí. Na EV v Nitře vyjednána spolupráce s Bavorským klubem strakáčů a se Slovenským klubem strakáčů – Svítil J. Žádost Bavorských chovatelů ČS klubu strakáčů v Německu o ČS divoce zbarveného o koupi chovných kusů, aby mohl být zařazen do nového vydání Německého vzorníku. V neděli 14.2.2010 v Ondřejově bylo odebráno 17 ks ČS divoce zbarvených od Jiřího Vacka, Morbicra a Černého. 27.2.2010 jel J. Svítil do Žiliny na výroční schůzi Slovenského klubu strakáčů a vyzval k spolupráci s naším klubem + pozvání na výroční schůzi.
Poháry na klubovou soutěž zajistí př. L. Vokolek v Poděbradech.
Př. Miloš Mička nabídnul dar 3 čestné ceny na ČS černé.
Mimo naše klubové výstavy se bude konat:

Celostátní výstava mladých králíků UHERČICE -         4.-5.9.2010
Celostátní výstava drobného zvířectva LYSÁ n. L. - 12.-14.11.2010

Změny adres :
- HAVRDA Josef, Štefanikova 2958, 54400 Dvůr Králové nad Labem
- MIČKA Tomáš, 69674 Velká nad Veličkou 845


Doplnění nových emailů:
rovenskyjiri@centrum.cz - ROVENSKÝ J. mob. 604567158
cerny.bim@seznam.cz - ČERNÝ D.
ladislav.placek@2020.cz - PLAČEK L.
VosahloM@seznam.cz - VOSÁHLO M.
ovesny.kras@centrum.cz - OVESNÝ F.
jiri.svitil@seznam.cz - SVÍTIL J.
mimartinec@seznam.cz - MARTINEC M.
ladislav.vokolek@seznam.cz- VOKOLEK L.
vlastnikjaroslav@seznam.cz – VLASTNÍK J. mob. 721989539

18.


N a š i  j u b i l a n t i

 

VLASTNÍK JAROSLAV

Výbor klubu věnuje pozornost k osobním událostem jednotlivých členů klubu a jedna z těch jsou naši jubilanti, kterým přejeme osobní pohodu, radost ze života a velké potěšení z chovu Českého strakáče.

Přátelé:


BASTL
František 11.10.1955 55 roků
HRABÁK Zdeněk 26.12.1950 60 roků
MALINA Jan 1.11.1950 60 roků
TUČEK Josef 27. 6.1950 60 roků
KUBÁT Miloslav 10. 9.1940 70 let

 

Blahopřejeme!

 

19.P O D Ě K O V Á N Í


Vážení přátelé,

králíčky Českých strakáčů chovám 50 roků, 40 roků jsem členem klubu ČS. Členem výboru klubu jsem 20 roků, z toho 15 roků ve funkci jednatele. Za uvedenou dobu jsem poznal spoustu vzácných, vstřícných a báječných přátel, chovatelů Českých strakáčů.
Jelikož jsem ve funkci jednatele skončil, chci Vám všem ze srdce poděkovat za všestrannou spolupráci, podporu a vstřícnost při zachování hodnot klubu ČS. Děkuji výboru klubu za upomínkovou plaketu, též děkuji příteli Svítilovi Jiřímu, Lachkému Janu a Morbicrovi Josefovi za příjemnou pozornost.
Mému nástupci jednateli příteli Vlastníkovi Jaroslavu přeji, aby byl ve funkci náročný k daným záležitostem a tím byly zajištěny vytvořené hodnoty klubu Českého strakáče.

Děkuje - Miloš Mička

20.